Reģistrēti LR Biedrību un nodibinājumu reģistrā 
2004.gada 5.oktobrī. 
Reģistrācijas Nr.40008000723

Biedrības
LATVIJAS RADIO AMATIERU LĪGA 
(LRAL)
STATŪTI

(2004-2013)

APSTIPRINĀTI
2004.gada 31.jūlijā
Latvijas radioamatieru līgas 2.Konferencē


RĪGA, 2004


Latvijas Radioamatieru Līga (saīsināti LRAL, tālāk tekstā - Līga) ir brīvprātīga patstāvīga biedrība, kurai nav peļņas gūšanas raksturs. LRAL savā darbībā vadās no Latvijas Republikas ‘’Biedrību un nodibinājumu likuma” un citiem likumiem un normatīvajiem aktiem. Līga ir starptautiskās radioamatieru organizācijas IARU (International Amateur Radio Union) pilntiesīga biedre.
Biedrība Latvijas Radioamatieru Līga ir 1924. gadā dibinātās Latvijas Radio biedrības darba turpinātāja un ir izveidota, pārņemot Latvijas Republikas Radio sporta federācijas un Latvijas Radio kluba ietvaros darbojošās īsviļņu, ultraīsviļņu amatieru un novērotāju sekcijas un grupas, sabiedrisko organizāciju Latvijas Radioamatieru Līga, tā ir minēto organizāciju juridiskā mantiniece.

1. LĪGAS MĒRĶIS, UZDEVUMI UN TĀS DARBĪBAS METODES

1.1. Līgas mērķis ir apvienot visus Latvijas radioamatierus un organizēt to darbību.
Iesaistīt skolu jaunatni, personas pirms un pēc dienesta Latvijas Republikas Nacionālajos Bruņotajos Spēkos, lietderīgā brīvā laika pavadīšanā. Popularizēt dienestu LR NBS radiotehniskā nodrošinājuma specialitātēs.

1.2. Līgas uzdevumi ir:
1.2.1. pārstāvēt Latvijas radioamatierus valsts, pašvaldību un citās iestādēs;
1.2.2. pārstāvēt Latvijas radioamatierus starptautiski;
1.2.3. veicināt radioamatieru pētījumus un tehnisko jaunradi;
1.2.4. attīstīt un popularizēt radioamatierismu un radio sportu visos tā iespējamos veidos;
1.2.5. stihisku nelaimju gadījumos palīdzēt valsts institūcijām organizēt sakarus.

1.3. Savus mērķus Līga īsteno:
1.3.1. uzturot sakarus ar valsts un pašvaldību institūcijām un citām juridiskām personām. Ar citām juridiskām personām Līga sadarbojas uz savstarpēju Līgumu vai Vienošanos pamata. Līga var piedalīties biedrību apvienībās;
1.3.2. uzturot sakarus ar starptautiskajām radioamatieru organizācijām un citu valstu radioamatieru organizācijām, vai kļūstot par to kolektīvu biedru;
1.3.3. piedaloties starptautisku radioamatieru sacensību organizēšanā.

1.4. Līgai ir izdevējdarbības tiesības, tā izplata speciālu literatūru un informāciju par radioamatieru darbību.

1.5. Līga ir bezpeļņas organizācija un var veikt saimniecisku darbību vienīgi likumā noteiktajos nolūkos un apjomos.

2. LĪGAS SIMBOLIKA UN ZĪMOGS

2.1. Līgas emblēma ir vienādmalu rombs, kura garākā diagonāle novietota vertikāli. 
Romba fons ir tumšs. Pa romba īsāko diagonāli uz baltas horizontālas joslas ir uzraksts ‘’LARL’’. Romba augšdaļā stilizēti attēlota raidoša antena, tā zemāk savienota ar induktīvās (induktivitātes) spoles stilizētu apzīmējumu. Romba apakšējā daļā stilizēti attēlots iezemējums.

2.2. Līgai ir apaļais zīmogs ar Līgas simboliku.

3. LĪGAS FINANSES

3.1. Līgas naudas līdzekļus veido šādi ienākumi:
3.1.1. Iestāšanās un ikgadējā biedru nauda;
3.1.2. Ienākumi no Līgas rīkotajiem pasākumiem;
3.1.3. Ienākumi no saimnieciskās darbības un izdevējdarbības;
3.1.4. Valsts, sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu un privātpersonu dotācijas un ziedojumi (mecenātisms). 

3.2. Līgas naudas līdzekļi glabājas banku kontos un Līgas kasē.

3.3. Līgas līdzekļi ir izlietojami dalības maksai IARU, izdevējdarbībai, radio amatieru sakaru apstiprinājuma kartiņu apmaiņas organizēšanai, radio laboratorijas izveidošanai, radio ekspedīciju, Latvijas radioamatieru salidojumu un citu Līgas Statūtos paredzēto mērķu un uzdevumu finansēšanai, un nevar būt sadalīti starp Līgas biedriem.

3.4. Līga var iegādāties, nomāt vai patapināt kustamu un nekustamu īpašumu, izmantot to pēc saviem ieskatiem.

3.5. Līgas sponsori, kas materiāli un finansiāli ir atbalstījuši Līgu, var tikt ierakstīti Līgas Goda grāmatā. Lēmumu par ierakstīšanu Līgas Goda grāmatā pieņem Konference.

3.6. Līgas sponsori (atbalstītāji) var ieskaitīt savus naudas līdzekļus Līgas kontā. Ja ir norāde tos izlietot konkrētiem mērķiem, Līgas Valde ir tiesīga 10% no ieskaitītās summas novirzīt Līgas kopīgo pasākumu realizēšanai.

4. LĪGAS BIEDRU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

4.1. Par Līgas biedru var būt jebkura juridiska persona vai 16 gadu vecumu sasniegusi fiziska persona, kura Līgā iestājas individuāli, ievērojot šo Statūtu noteikumus. Personas, kuras ir jaunākas par 16 gadiem, stājoties Līgā, iesniedz Valdei vecāku vai aizgādņu parakstītu atļauju.
4.2. Līgas biedru (fizisko un juridisko personu) pienākumi:
4.2.1. pildīt Līgas Statūtu prasības;
4.2.2. aizsargāt Līgas godu;
4.2.3. ievērot Līgas Konferences un Valdes lēmumus;
4.2.4. regulāri maksāt biedru naudu (katru kalendāro gadu).

4.3. Līgas biedriem ir tiesības:
4.3.1. piedalīties Līgas rīkotajos pasākumos;
4.3.2. vēlēt un būt ievēlētam jebkurā Līgas pārvaldes institūcijā;
4.3.3. veidot patstāvīgus klubus un sekcijas gan teritoriāli, gan pēc interesēm. Minētie klubi un sekcijas var kļūt par Līgas kolektīvajiem biedriem. Dalībā šādā klubā vai sekcijā paredz vienlaicīgu dalību Līgā.

4.4. Par īpašiem nopelniem Līgas attīstībā, tās darbības veicināšanā piešķir Līgas Goda biedra nosaukumu. Līgas Goda biedri ir atbrīvoti no biedru naudas maksas. Lēmumu par Goda biedra nosaukuma piešķiršanu un ierakstīšanu Līgas Goda grāmatā pieņem Konference.

5. BIEDRU UZŅEMŠANA UN IZSLĒGŠANA

5.1. Lai kļūtu par Līgas biedru, Valdei jāiesniedz noteiktas formas aizpildīts iesniegums, par kuru valde pieņem lēmumu.

5.2. Līdzdalība Līgā tiek pārtraukta:
5.2.1. uz paša biedra vēlēšanos, rakstiski informējot Valdi;
5.2.2. biedrus no Līgas var izslēgt par darbībām, kuras ir saistītas ar Statūtu pārkāpumiem, Valdes un Konferences lēmumu neievērošanu, kā arī par darbību, kas nav savienojama ar Līgas uzdevumiem. Lēmumu par biedra izslēgšanu pieņem Līgas Konference pēc Līgas Valdes priekšsēdētāja priekšlikuma. Izstāšanās vai izslēgšanas gadījumā biedra naudu neatmaksā.

6. BIEDRU NAUDAS MAKSAS

6.1. Iestāšanās maksas un biedru naudas maksas apmērus nosaka Konference, tās iemaksas kārtību nosaka Valde.

7. LĪGAS VADĪBAS INSTITŪCIJAS

7.1. Augstākā Līgas lēmējinstitūcija ir Līgas Konference(biedru pilnsapulce). Konferenci atklāj Līgas Prezidents vai Valdes priekšsēdētājs.

7.2 Līgas Konference ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja mēneša laikā pirms Konferences sasaukšanas visi Līgas biedri ir rakstiski, t.sk. pa e-pastu, informēti par Konferences vietu, laiku un dienas kārtību, un, ja Konferences darbā piedalās vairāk nekā puse no Līgas biedru skaita. Lēmums par grozījumu izdarīšanu Statūtos ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no Līgas biedriem.

7.3 Jebkurš cits Konferences lēmums ir pieņemts, ja par to balso vairākums no klātesošajiem biedriem.

7.4 Jebkurā Līgas institūcijā kandidāts ir ievēlēts, ja par viņu nobalso vairākums no Konferencē klātesošajiem Līgas biedriem.

7.5 Konference:
7.5.1 pieņem Līgas Statūtus un izdara tajos grozījumus;
7.5.2 lemj par Līgas darbību un tās finansēšanu;
7.5.3 nosaka iestāšanās maksas un biedru naudas apmērus;
7.5.4 ievēl Prezidentu, Valdes priekšsēdētāju, Valdes priekšsēdētāja vietnieku un Sekretāru;
7.5.5 kandidātus Līgas Prezidenta un Valdes priekšsēdētāja amatam izvirza Konferences delegāti. Kandidātus Valdes priekšsēdētāja vietnieka, Sekretāra un Valdes locekļu amatiem izvirza Valdes priekšsēdētājs. Līgas institūcijās var būt tikai pilngadīgas fiziskas personas;
7.5.6 lemj par biedru izslēgšanu;
7.5.7 lemj jebkuru ar Līgas darbību saistītu jautājumu;
7.5.8 uz trīs gadiem ievēl Revīzijas komisiju trīs locekļu sastāvā. No sava vidus Revīzijas komisijas locekļi aizklāti balsojot ievēl Revīzijas komisijas priekšsēdētāju. Revīzijas komisijas locekļi nevar ietilpt citās Līgas institūcijās.

7.6 Revīzijas komisija savu darbību organizē patstāvīgi. Revīzijas komisija pārbauda Līgas ieņēmumus un izdevumus un Līgas institūciju darbības atbilstību Statūtiem. Konkrētu jautājumu risināšanai Revīzijas komisija uz vienprātīga lēmuma pamata var piesaistīt attiecīgās nozares speciālistus, kuru slēdzienam ir ieteikuma raksturs. Jebkurus citus lēmumus Revīzijas komisija pieņem atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu. Par pārbaudes rezultātiem Revīzijas komisija ziņo Konferencei.

7.7 Prezidenta pienākumi ir reprezentēt Līgu, veicināt tās mērķu īstenošanu.

7.8 Konferenču starplaikā Līgas darbību vada tās izpildinstitūcija - Valde 11(vienpadsmit) locekļu sastāvā, kuru ievēl Līgas Konference uz 3(trīs) gadiem. Valdes sastāvā ietilpst Līgas priekšsēdētājs, viņa vietnieks, Sekretārs un Valdes locekļi, kurus ievēl Konference. No visiem Valdes locekļiem 4 ir jābūt reģionu pārstāvjiem, kuri pārstāv Latgali, Vidzemi, Ziemeļkurzemi un Dienvidkurzemi.

7.9 Valde:
7.9.1 organizē Līgas Konferences lēmumu izpildi;
7.9.2 nosaka Līgas finansu sadalījumu, ievērojot Konferences lēmumus;
7.9.3 uzņem jaunus Līgas biedrus;
7.9.4 veido komisijas un darba grupas;
7.9.5 pieņem darbā un atlaiž no darba Līgas štata darbiniekus;
7.9.6 lemj par līgumu slēgšanu Līgas vārdā;
7.9.7 atbilstoši Konferences vai Valdes lēmumiem pērk, pārdod, maina, nomā, patapina kustamo un nekustamo īpašumu; 
7.9.8 apstiprina Līgas izdevumu redaktorus;
7.9.9 sadarbojas ar Valsts elektrosakaru inspekciju radio amatieru darbības organizēšanā;
7.9.10 Valdes sēdes sagatavo un vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā - priekšsēdētāja vietnieks vai kāds no Valdes locekļiem; 
7.9.11 Valdes sēdes protokolē. Protokolu paraksta Valdes priekšsēdētājs un protokolists;
7.9.12 Valdes priekšsēdētājs ir atbildīgs par Līgas finansiālo un saimniecisko darbību. Līgumus, vienošanās un citus dokumentus Līgas vārdā var parakstīt arī citas personas, kurām ir pārstāvības tiesības, atbilstoši šo statūtu nosacījumiem;
7.9.13 Valde nodrošina regulāras tikšanās ar Līgas biedriem vai nu personiski vai ar 
e-pasta starpniecību;
7.9.14 Valde, ne retāk kā reizi gadā, nosaka Konferences laiku un vietu, Līgas dalībnieku pārstāvniecības normas Konferencē, iesaka darba kārtību, sagatavo lēmumprojektus;
7.9.15 Ārkārtas Konferenci(biedru pilnsapulci) Valde sasauc nekavējoties(bez vainojamas vilcināšanās) pēc ne mazāk kā vienas desmitdaļas(1/10) Līgas biedru rakstiskā pieprasījuma vai to rīko iniciatīvas grupa;
7.9.16 Valde vai iniciatīvas grupa gaidāmo Konferenci rakstiski izziņo ne vēlāk kā mēnesi pirms Konferences.
7.10 Līgas Konferencē vēlēto amatpersonu pilnvaras beidzas pēc nākošajām amatpersonu vēlēšanām.

7.11 Par Valdes sēdes laiku un vietu lemj Valde. Valde pieņem savu kārtības rulli.

7.12 Līgu attiecībās ar valsts, pašvaldību un citām organizācijām Latvijā un ārzemēs var reprezentēt Līgas Prezidents. Līgu attiecībās ar valsts, pašvaldību un citām organizācijām Latvijā un ārzemēs pārstāv Valdes priekšsēdētājs un Valdes priekšsēdētāja vietnieks vai Valdes loceklis kopā ar ne mazāk kā 3(trīs) Valdes locekļiem.

8. LĪGAS PAŠLIKVIDĒŠANAS KĀRTĪBA

8.1 Lēmumu par Līgas likvidāciju ir tiesīga pieņemt Līgas Konference. Līgas likvidēšanas gadījumā tās mantas un finansu līdzekļu lietošanas kārtību nosaka Konference. 

Līga adrese: Cieceres iela 9, Rīga, LV-1002.
Pasta adrese: p/k 164, Rīgā, LV-1010.
Līgas E-pasta adrese:

Statūti jaunā redakcijā pieņemti LRAL Konferencē 2004. gada 31. jūlijā. Statūti izmainīti atbilstoši Latvijas Republikas “Biedrību un nodibinājumu likuma” prasībām.


LRAL Valdes priekšsēdētājs Valdis Zandersons
LRAL Valdes sekretārs Mārtiņš Saldanais