LATVIJAS VHF/UHF/SHF AKTIVITĀTES SACENSĪBU (YLAC) NOLIKUMS

Rules in English

Rezultāti: 2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 2020

Mērķis Aktivizēt Latvijas ultraīsviļņu amatieru darbību.
Noskaidrot katra gada aktīvākos VHF/UHF/SHF radioamatierus.
Dalībnieki Latvijas un ārzemju radioamatieri. Ārzemju stacijām rezultāts tiek ieskaitīts, ja to atskaitēs ir vismaz viens QSO ar kādu no Latvijas stacijām.
Laiks un diapazoni 20:00 - 23:59 pēc Latvijas laika

144 MHz – katra mēneša pirmā otrdiena
432 MHz – katra mēneša otrā otrdiena
50 MHz – katra mēneša otrā ceturtdiena
1296 MHz – katra mēneša trešā otrdiena
70 MHz – katra mēneša trešā ceturtdiena.

Darba veidi, sakari Sacensības notiek visos darba veidos (Phone, CW, MGM) – frekvenču sadalījums atbilstoši IARU 1. reģionā pieņemtajam.

Atkārtoti sakari, EME sakari, kā arī sakari, kas nodibināti, izmantojot mākslīgos retranslatorus, netiek ieskaitīti.

Sacensību dalībnieki pārraida RS(T) un WWL, piemēram, 59(9) KO26AA. QSO kārtas numurs nav nepieciešams.

Sacensību norise Katru mēnesi katrā diapazonā ir atsevišķas sacensības. Visi sacensību dalībnieki sacenšas kopējā ieskaites grupā, neatkarīgi no darba veida.
Punkti Par katru kilometru – 1 punkts, par katru jaunu WWL kvadrātu (piemēram, KO26, KO27) – papildus 500 punkti.
Atskaites

Atskaites tikai elektroniski, ne vēlāk, kā 8 dienas pēc aktivitātes. Ieteicams izmantot IARU 1. reģionā pieņemto EDI formātu. Atskaites iesniegšanas fakts kalpo kā dalībnieka apliecinājums par sacensību nolikuma un noteikumu „Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība” ievērošanu.

Adrese atskaitēm:  

Vērtēšana Gan Latvijas, gan ārzemju staciju rezultāti tiek noteikti katrās sacensībās un publicēti LRAL mājas lapā.

Uzvarētājus nosaka katrā diapazonā, atsevišķi Latvijas un ārzemju stacijām, ņemot attiecīgā diapazona 9 labāko mēnešu rezultātu no 12.

Mēnēša rezultāti apskatāmi:

http://lral.lv/yl2fz/NAC/ylac_menesis.htm

Rezultātu apkopojums: saites lapas augšā pa gadiem

Apbalvošana Katrā diapazonā pirmās vietas ieguvējs saņem balvu, otrās un trešās vietas ieguvēju apbalvo ar diplomu. Ja ieskaites grupā ir mazāk par pieciem dalībniekiem, pirmās vietas ieguvēju apbalvo ar diplomu.