IZSAUKUMA SIGNĀLA AR VIENA BURTA SUFIKSU
PIEŠĶIRŠANAS PAGAIDU NOTEIKUMI

1. NOSACĪJUMI
1.1. Saīsinātie viena burta sufiksa izsaukuma signāli tiek rezervēti un izmantoti tikai un vienīgi, lai atbalstītu radioamatierus līderu cienīgu rezultātu sasniegšanai starptautiskajās sacensībās.
1.2. Viena burta sufiksa izsaukuma signālu piešķir Latvijas Valsts elektrosakaru direkcija uz LRAL Valdes lēmuma pamata.
1.3. Viena burta sufiksa izsaukuma signāli izmantojami tikai starptautisko sacensību laikā.
1.4. Viena burta sufiksa izsaukuma signāla pretendentam ir jābūt vismaz vienu no minētajām sacensībām:
1.4.1. IARU HF Championship - CW / SSB;
1.4.2. EU HF Championship - CW / SSB ;
1.4.3. WAE DX Contest - CW / SSB / RTTY ;
1.4.4. All Asian DX Contest - CW / SSB ;
1.4.5. ARRL International DX Contest - CW / SSB /
1.4.6. ARRL RTTY Roundup - (RTTY / AMTOR / PACKET / PSK);
1.4.7. Russian DX Contest - CW / SSB ;
1.4.8. CQ-Mir International DX Contest - CW / SSB ;
1.4.9. Russian District Award Contest - CW / SSB ;
1.4.10. CQ WW 160m DX Contest - CW / SSB ;
1.4.11. IOTA Contest - CW / SSB; 
1.4.12. Baltic Contest - CW / SSB;
1.4.13. CQ WW VHF Contest;
1.4.14. SCC RTTY Championship;
1.4.15. ARRL International EME Competition
godalgoto vietu ieguvējam vai jāiegūst vismaz 60% punktu no 1.vietas ieguvēja pasaulē attiecīgajā ieskaites grupā sasniegtā punktu daudzuma; 
vai :
1.4.16. CQ WPX Contest - CW / SSB / RTTY;
1.4.17. CQ WW DX Contest - CW / SSB / RTTY
godalgoto vietu ieguvējam vai jāiegūst vismaz 60% punktu no Eiropas 1.vietas ieguvēja sasniegtā punktu daudzuma attiecīgajā ieskaites grupā;
vai:
1.4.18. ARI International DX Contest, Japan International DX Contest, PACC Contest, REF Contest, UBA Contest, HA DX Contest, SP DX Contest, Helvetia Contest, YU DX Contest, YO DX HF Contest, Scandinavia Activity Contest, OK/OM DX Contest, LZ DX Contest godalgoto vietu ieguvējam attiecīgajās ieskaites grupās pasaulē;
vai:
1.5. Kalendārā gada laikā kopumā vismaz 10 sacensībās, kuras minētas p.p.1.4.1. – 1.4.18. jāsasniedz augstākais rezultāts starp Latvijas dalībniekiem, neatkarīgi no ieskaites grupas. 1.4.1. - 1.4.18. apakšpunktos minētās sacensības, kurām ir atsevišķo darba veidu tūres - CW/SSB/RTTY/DIGITAL - tiek vērtētas kā atsevišķas sacensības.
1.6. Viena burta sufiksa jau piešķirtie izsaukuma signāli nevar tikt piešķirti citai radiostacijai.

2. PIETEIKUMI

2.1. Radioamatieris, kurš vēlas iegūt savai radiostacijai izsaukuma signālu ar viena burta sufiksu, iesniedz LRAL valdē iesniegumu personīgi vai pa pastu.
2.2. Pieteikumam izsaukuma signāla ar viena burta sufiksu iegūšanai ir jāatbilst šajos noteikumos izvirzītajiem kritērijiem.
2.3. Iesniegumā pretendentam ir jānorāda kādās sacensībās un kādi rezultāti ir sasniegti pēdējos divos gados.
2.4. LRAL Valde var pieprasīt papildus informāciju par radioamatieri un viņa radiostacijas tehnisko stāvokli.

3. ATSAVINĀŠANA
3.1. Piešķirto viena burta izsaukuma signālu atsavina: 
3.1.1. Vispārējā kārtībā, saskaņā ar Latvijas Republikas radioamatieru noteikumiem;
3.1.2. Ja radioamatieris pārkāpis radioamatiera ētikas normas;
3.1.3. Ja radioamatieris pats atsakās no viena burta izsaukuma signāla.

3.2. Lēmumu par viena burta izsaukuma signāla atsavināšanu pieņem LRAL valde.

Šie pagaidu Noteikumi ir spēkā līdz izsaukuma signāla ar viena burta sufiksu piešķiršanas Noteikumu, kuri balstīti uz jaunajiem Latvijas Republikas Amatieru radiosakaru Noteikumiem, apstiprināšanai.

Pieņemti 2005.gada 6.aprīlī, 
valdes sēdes protokols Nr.3/2005